REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ „WIRTUALNY SALON”

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z Usług platformy internetowej Wirtualny Salon („Regulamin Wirtualnego Salonu”).

I.      DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Adres poczty

elektronicznej

Adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Osoby Uprawnionej do Kontaktu wskazany na etapie tworzenia Konta jako Login.
Dane osobowe

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, a także zawarcia Umowy Rezerwacyjnej oraz złożenia Wniosku o finansowanie i zawarcia Umowy Finansowania, jak również we wszelkich innych celach określonych w niniejszym Regulaminie lub Polityce prywatności.

DealerAutoryzowany Dealer Opel, który, działając na podstawie porozumienia z Usługodawcą prezentuje za pomocą Wirtualnego Salonu posiadane przez niego Pojazdy, które dostępne są wyłącznie w finansowaniu w postaci Umowy Finansowania; wybór Pojazdu na etapie składania Zamówienia jest równoznaczny z wyborem Dealera.
Formularz rejestracyjny

Formularz wypełniany przez Usługobiorcę w celu założenia Konta,

dostępny pod adresem https://sklep.opel.pl/moje-konto/

Finansujący

Stellantis Consumer Financial Services Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618642, NIP 5213735679, REGON 364482333, kapitał zakładowy: 5.000.000 zł – w przypadku gdy Umowa Finansowania będzie zawierana w postaci pożyczki konsumenckiej, tj. pożyczki stanowiącej kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dn. 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim.

Stellantis Financial Services Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021718, NIP 5252211130, REGON 017291458, kapitał zakładowy: 120.050.000 zł – w przypadku gdy Umowa Finansowania będzie zawierana w postaci innej niż pożyczka konsumencka.

Kontoudostępnione przez Usługodawcę, miejsce na Platformie Internetowej, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zarejestrowaniu się; które następnie, po zalogowaniu się, pozwala na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych Użytkownika, a także na dostęp i gromadzenie danych o zarezerwowanych Pojazdach. Konto przypisane jest do jednego adresu poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika lub Osobę Uprawnioną do Kontaktu.

Login

 

 

unikalny ciąg znaków wskazany przez Użytkownika na etapie tworzenia Konta oraz potwierdzony za pomocą linku aktywacyjnego . Loginem może być wyłącznie aktywny Adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Osoby Uprawnionej do Kontaktu

Osoba Uprawniona Do

Kontaktu

Osoba fizyczna, która zakłada Konto na polecenie i w imieniu Usługobiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, oraz jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej za pośrednictwem Salonu, w tym Zamówień oraz Umów Rezerwacyjnych.

Przepisy z zakresu

ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – zwane inaczej „RODO” oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Pojazd

 

 

pojazd marki Opel, dostępny na platformie Wirtualnego Salonu wyłącznie w finansowaniu w formie Umowy Finansowania zawieranej z Finansującym.
Regulaminniniejszy Regulamin platformy internetowej Wirtualny Salon. Regulamin jest dostępny pod adresem https://sklep.opel.pl/regulamin-platformy/
Środki komunikacji
elektronicznej
techniczne środki porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem transmisji danych, w szczególności: poczta elektroniczna lub czat
Umowaumowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w przypadku usługi prowadzenia i korzystania z Konta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procesu rejestracji (Umowa o prowadzenie Konta), bądź w przypadku pozostałych Usług zawierana z chwilą rozpoczęcia korzystania z tych Usług.
Umowa Finansowaniaumowa finansowania zawierana z Finansującym na podstawie Wniosku o finansowanie.
Umowa Rezerwacyjnaumowa zawierana na odległość pomiędzy Dealerem a Usługobiorcą dotycząca Pojazdu, zawierana z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia Zamówienia. W wyniku zawarcia Umowy Rezerwacyjnej, Dealer zobowiązuje się w stosunku do Klienta, że w razie wykonania przez niego określonych w niniejszym Regulaminie czynności w sposób w nim przewidziany oraz uzyskaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez Finansującego sprzeda na rzecz Finansującego lub Klienta (w przypadku umowy pożyczki) wybrany przez Klienta za pośrednictwem Wirtualnego Salonu Pojazd, w celu zawarcia następnie między Finansującym a Klientem Umowy Finansowania dotyczącej tego Pojazdu;
Usługiusługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy Internetowej Wirtualny Salon; w tym: założenie i prowadzenie Konta, obsługa Konta, logowanie, obsługa złożenia i przekazania Zamówienia do realizacji przez Dealera, dostarczanie informacji związanych z Pojazdami lub finansowaniem udzielanym przez Finansującego, w tym kalkulator opłat związanych z finansowaniem
i porównywarka modeli Pojazdów. Część z Usług dostępna jest wyłącznie dla Usługobiorców, którzy założyli Konto w Wirtualnym Salonie (Użytkowników). Warunki i zasady świadczenia usługi zawiera Regulamin Platformy Internetowej „Wirtualny Salon”.
Usługi Finansującegousługi świadczone drogą elektroniczną przez Finansującego na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony wniosek.psafinance.pl w zakresie umożliwienia złożenia Wniosku o finansowanie.
Usługobiorca

Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług na podstawie Umowy lub Usług Finansującego.

Usługobiorcą jest w szczególności osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, której kodeks cywilny przyznaje niektóre prawa konsumenckie.

Usługodawca

Stellantis Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem zakładowym w wysokości 58 492 000 zł, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, (02-219), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000019125. Nr NIP 5260151365.

W zakresie Usług Finansującego Usługodawcami są Finansujący.

ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

UżytkownikUsługobiorca, który założył Konto na Platformie internetowej Wirtualny Salon.
Wniosek o finansowaniewniosek o zawarcie Umowy Finansowania składany przez Użytkownika za pośrednictwem Wirtualnego Salonu.

Wirtualny Salon lub Platforma

 

 

 

 

platforma internetowa dostępna pod adresem https://sklep.opel.pl , za pomocą którego Dealerzy oferują posiadane przez nich nowe Pojazdy z oferty magazynowej wraz z finansowaniem dostarczonym przez Finansującego w formie Umowy Finansowania, przy czym w Wirtualnym Salonie nie będzie dochodziło do zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu ani też Umowy Finansowania, tylko do zawarcia Umowy Rezerwacyjnej.
Zamówieniewybór za pośrednictwem Wirtualnego Salonu przez Klienta: Pojazdu, Dodatkowych Benefitów dla Klientów (jeśli są dostępne w Wirtualnym Salonie); warunkiem ważności Zamówienia jest złożenie Wniosku o finansowanie i jego pozytywne rozpatrzenie przez Finansującego.

 

 

II.      WARUNKI OGÓLNE

 • Do współpracy z Systemem teleinformatycznym, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • stabilne połączenie z siecią Internet o parametrach min. 0,5 Mbit/s,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML oraz z włączoną obsługą JavaScript; kompatybilne przeglądarki: IE11+, Edge14+, Firefox40+, Safari 9+, Chrome 32+, Opera 32+,
  • przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML oraz z włączoną obsługą JavaScript; kompatybilne przeglądarki: IE11+, Edge14+, Firefox40+, Safari 9+, Chrome 32+, Opera 32+.
 • Korzystanie z Usług platformy internetowej Wirtualny Salon może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu jego zminimalizowania.
 • Zakazane jest wykorzystywanie Wirtualnego Salonu przez Usługobiorców w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste Usługodawcy, Dealera, Finansującego lub osób trzecich.
 • Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie, z tym że w przypadku świadczenia Usług dostępnych dla Użytkownika tj. już po założeniu Konta nie później niż 24 godziny od chwili zakończenia procesu zakładania Konta.
 • Korzystanie z Wirtualnego Salonu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. Korzystając z platformy Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

III.   REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI

 • Usługodawca świadczy, drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Usługobiorców, wymagające podania Danych osobowych:
  1. utworzenie i prowadzenie Konta;
  2. b) złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Rezerwacyjnej.
 • Do złożenia Zamówienia w Wirtualnym Salonie, o którym mowa w pkt 3.1 lit b powyżej, wymagane jest posiadanie aktywnego Adresu poczty elektronicznej oraz założenie Konta przez Usługobiorcę.
 • Usługa założenia i prowadzenia Konta jest bezpłatna i dostępna jest po dokonaniu przez Usługobiorcę rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • W celu utworzenia Konta na platformie przez Usługobiorcę będącego osobą fizyczną konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie Danych Osobowych w postaci: imienia, nazwiska, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, a także podanie hasła.
 • W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, w celu założenia Konta konieczne jest podanie także danych wskazanych w punkcie 3.4., które dotyczą Osoby Uprawnionej Do
 • Usługobiorca przekazując za pomocą Formularza swoje dane, w tym Dane osobowe, oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia Umowy o prowadzenie Konta oraz Umowy Rezerwacyjnej,
  • podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,
  • zapoznał się z treścią
 • Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji.
 • Po dokończeniu procesu rejestracji, o którym mowa w punkcie 3.7. niniejszego Regulaminu, Usługodawca utworzy na platformie Konto Użytkownika z wykorzystaniem Loginu podanego w Formularzu rejestracyjnym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, z tym że Umowa o prowadzenie Konta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez aktywację linku przesyłanego w tym celu przez Usługodawcę na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 • Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji podanych przez Użytkownika Danych osobowych w każdym czasie poprzez kontakt telefoniczny z Użytkownikiem lub przesłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 • Usługodawca może uzależnić rejestrację Użytkownika na platformie od potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych w Formularzu rejestracyjnym.
 • Konto Użytkownika zawiera dane Użytkownika podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować w przypisanym mu Koncie Użytkownika.
 • W terminie 14 dni od zawarcia Umowy o prowadzenie Konta, Użytkownik będący konsumentem (również w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych Dz. U. 2019. 1495) może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Pouczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy o prowadzenie konta stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od Umowy o prowadzenie konta stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • Niezależnie od powyższego każdy Użytkownik, może zrezygnować z Usługi prowadzenia Konta i zgłosić żądanie jego usunięcia na adres: sklep@opel.pl przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Więcej informacji o prawie do usunięcia danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
 • W przypadkach, o których mowa w punkcie 3.12 i 3.13, gdy Użytkownik odstąpi od Umowy o prowadzenie Konta albo zgłosi żądanie usunięcia Konta, a w okresie pomiędzy założeniem Konta a odstąpieniem od Umowy o prowadzenie Konta / albo zgłoszeniem żądania usunięcia Konta, została zawarta Umowa Rezerwacyjna z Dealerem, lecz nie została jeszcze zawarta Umowa Finansowania z Finansującym, Umowa o prowadzenie Konta oraz Umowa Rezerwacyjna ulegają rozwiązaniu albo są wykonywane według decyzji Użytkownika. W przypadku braku takiej decyzji w terminie 14 dni Umowę o Prowadzenie Konta oraz Umowę Rezerwacyjną uznaje się za rozwiązaną.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany podanej przez niego nazwy identyfikującej (Login). Do każdego Konta musi być przyporządkowany unikalny Adres poczty elektronicznej.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Konta innego Użytkownika i udostępniania swojego Konta innym osobom.
 • Logowanie do platformy Wirtualny Salon odbywa się z wykorzystaniem Loginu oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi.
 • Użytkownik akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika. Podany Adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług oraz realizacją Umowy Rezerwacyjnej.
 • Użytkownik po aktywacji Konta może również wyrazić dodatkowe zgody marketingowe na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych w celu realizacji w przyszłości działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wybranych przez Użytkownika kanałów komunikacji elektronicznej. Wyrażenie przez Użytkownika ww. zgód na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych w przyszłości oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę. Udzielona przez Użytkownika zgoda może być w każdej chwili wycofana, niemniej wycofanie zgody uniemożliwi otrzymywanie ww. komunikatów marketingowych.
 • Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, Dealera, Finansującego lub innych Usługobiorców, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: naruszeniem przez Usługobiorcę zabezpieczeń strony internetowej lub innymi działaniami osób nieuprawnionych. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym.

IV.    REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 • Użytkownicy są uprawnieni do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami
 • Reklamację, o której mowa w pkt. 4.1., można złożyć:

– za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@opel.pl

 • Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 • Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi o tym reklamującego na piśmie bądź w formie elektronicznej, wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamację oraz informacja o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o której mowa w pkt 4.4, wysyłana jest na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).

V.            POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 • Użytkownicy będący konsumentami mają prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności mogą 1) na wniosek Usługobiorcy skorzystać z pośrednictwa Rzecznika Praw Konsumenta przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych, lub 2) skorzystać z pośrednictwa prywatnych instytucji zajmujących się mediacją z inicjatywy Usługobiorcy na zasadach określonych indywidualnie przez te instytucje. Lista w/w podmiotów dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Usługodawca informuje, że           pod        adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

VI.          OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • W zakresie świadczenia Usług, administratorem Danych Osobowych Usługobiorców (“Administrator”) jest Usługodawca.
 • W przypadku złożenia Zamówienia oraz Wniosku o finansowanie, administratorami danych osobowych Użytkowników będą również wybrany przez Użytkownika Dealer oraz Finansujący.
 • Usługodawca, na podstawie odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych Idealia Digital Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia obsługi technicznej Wirtualnego Salonu.
 • Finansujący, na podstawie odrębnej umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych AIQLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia usługi weryfikacji tożsamości Użytkownika w ramach obsługi wniosku o finansowanie.
 • Administrator zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy lub Użytkownika, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Platformy. Administrator spełnia wszelkie wymogi wynikające z Przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Administrator zapewnia środki zapobiegające przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utraceniu, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub uzyskaniu nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. Administrator zastrzega, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn wynikających z przepisów prawnych.
 • W związku z przetwarzaniem Danych osobowych, Usługodawca wypełnia obowiązki informacyjne wobec Usługobiorcy i Użytkownika dotyczące przetwarzania Danych osobowych poprzez zamieszczone na platformie internetowej Wirtualny Salon stosowne klauzule informacyjne.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę oraz Finansującego Danych osobowych określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookie Usługodawcy, a także Zasady przetwarzania danych osobowych oraz Polityka cookies Finansującego, jak również szczegółowe informacje przedstawione Usługobiorcy w ramach realizacji obowiązków informacyjnych wymaganych Przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

VII.    INNE POSTANOWIENIA

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.02.2021 r.
 • Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem https://sklep.opel.pl/regulamin-platformy/
 • Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn, z zastrzeżeniem punktów 7.5.-7.8. poniżej.
 • Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Salonu pod adresem https://sklep.opel.pl/regulamin-platformy/ oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.
 • Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej Salonu i bezpośredniego poinformowania zgodnie z pkt. 7.5 powyżej.
 • Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zgodnie z pkt 7.6. są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.
 • W przypadku określonym w punkcie 7.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę natychmiastowo lub z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia według wyboru Usługobiorcy, w terminie 14 dni po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu w wyniku bezpośredniego poinformowania Usługobiorcy, zgodnie z pkt 7.5 powyżej, poprzez poinformowanie drogą elektroniczną lub pisemnie Usługodawcy. Brak złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy wobec Usługodawcy w ww. terminie 14 dni oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, UŚUDE, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

 • ZAŁĄCZNIK nr 1 – Pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy o prowadzenie konta
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 – Wzór formularza o odstąpieniu od Umowy o prowadzenie konta

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy o prowadzenie konta

Prawo odstapienia od umowy:

 

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od Umowy o prowadzenie Konta w Wirtualnym Salonie w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Stellantis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa – o swojej decyzji o odstąpieniu od wspomnianej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@opel.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2Wzór formularza o odstąpieniu od Umowy o prowadzenie konta

 

(niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Adresat – Stellantis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa, adres poczty elektronicznej sklep@opel.pl

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od świadczenia Usługi o prowadzenie Konta w Wirtualnym Salonie.

–Data zawarcia umowy: ……………………………………

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów) albo firma i NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą korzystającej z ochrony konsumenckiej: ………………………………………

–Adres konsumenta(-ów) albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą korzystającej z ochrony konsumenckiej: …………………………………………

–Podpis konsumenta(-ów) albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą korzystającej z ochrony konsumenckiej (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………………..

–Data: ………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić