OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy dokument stanowi ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego ( dalej “ Strona”) marki Opel. Użytkownik Strony może z niej korzystać tylko i wyłącznie w celach prywatnych.
Łącząc się ze Stroną, Użytkownik akceptuje wszelkie warunki korzystania ze Strony przedstawione w niniejszym dokumencie.
Podmiotem prowadzącym niniejszy serwis internetowy jest Stellantis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIV Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000019125. Nr NIP 5260151365, wysokość kapitału zakładowego spółki: 58 492 000 zł.

1. Prawa autorskie i własność przemysłowa
Stellantis Polska zastrzega, iż poszczególne elementy znajdujące się na Stronie:

  1. a) podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 zpóźn. zm.), w szczególności dotyczy to zdjęć, tekstów, rysunków, sekwencji animowanych, filmów itp.
    b) podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 03.119.1117 z późn. zm.), w szczególności: wzory przemysłowe modeli pojazdów prezentowanych na Stronie, znak słowny i słowno – graficzny Opel, logo, znaki towarowe prezentowanych na Stronie modeli pojazdów.Wymienione elementy podlegające ochronie stanowią własność intelektualną Automobiles Opel A. z siedzibą w Paryżu lub osób trzecich, które udzieliły zgody na ich użycie.

Kopiowanie, wykorzystywanie dla celów komercyjnych, dokonywanie opracowań przy użyciu jakichkolwiek nośników (papierowych, cyfrowych etc.) całości lub części powyższych elementów bez uprzedniego uzyskania zgody na piśmie jest zabronione.

2. Informacje o produktach i usługach
Wszelkie informacje oraz ilustracje umieszczone na Stronie opierają się na danych aktualnych w chwili publikacji.
Automobiles Opel S.A. lub Stellantis Polska sp. z o.o. mogą w każdej chwili bez podania przyczyny dokonać zmiany na Stronie w szczególności charakterystyk technicznych, wyposażenia, opcji, dostępnych kolorów wnętrza i nadwozi pojazdów. Stellantis Polska zastrzega, że kolorystyki pojazdów przedstawione na Stronie mogą różnić się od rzeczywistej kolorystyki pojazdów.

Przedstawiane modele lub ich wersje, w tym także wersje wyposażenia, opcje, akcesoria etc. są produktami proponowanymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Ich dostępność w innych krajach należy potwierdzić niezależnie w wybranym kraju.

Stellantis Polska zaznacza, że jedynym wiążącym sposobem zamówienia jest podpisanie druku zamówienia i złożenia go u Dealer’a na terenie Polski.
Usługi przedstawiane na Stronie są usługami, jakie mogą być proponowane przez Dealer’a. Zalecane ceny części zamiennych i akcesoriów nie zawierają kosztu ich montażu, za wyjątkiem cenników obejmujących ryczałty. Sugerowane ceny ryczałtowe obowiązują jedynie we wskazanym okresie.
Dealer ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje, które zostały zamieszczone na Stronie na jego wniosek zgłoszony do Stellantis Polska. Za wszelkie pozstałe informacje umieszczone na stronie odpowiedzialność ponosi Stellantis Polska.

3. Linki hipertekstowe
Użycie linku hypertext do stron Dealer’ów wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Stellantis Polska.

Stellantis Polska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści ani za produkty bądź usługi oferowane na stronach, do których Strona zostanie połączona przez hypertext lub linki jakiegokolwiek innego rodzaju.

4. Odpowiedzialność Użytkownika
Użytkowanie Strony dokonywane jest na własną odpowiedzialność Użytkownika. Stellantis Polska, spółki z Grupy Stellantis, Dealer nie mogą zostać uznane za odpowiedzialne za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, takie jak szkody majątkowe, utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania, utrata spodziewanych zysków, które mogą wyniknąć z używania Stron lub serwisów internetowych z nimi związanych.

Stellantis Polska zaznacza, iż niektóre produkty lub usługi przedstawiane na Stronie mogą podlegać przepisom szczególnym, ograniczeniom lub – w niektórych krajach – zakazom.

Użytkownik Strony jest zobowiązany we własnym zakresie do sprawdzenia czy którakolwiek z usług dostępnych na Stronie jest zabroniona w kraju, z którego nawiązuje połączenie ze Stronom.

5. Aktualizacja ogólnych warunków korzystania ze Strony
Stellantis Polska zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji, niniejszych ogólnych warunków korzystania z serwisu internetowego, w tym wszelkich elementów, produktów lub usług przedstawionych na Stronie. Całość zmian i aktualizacji obowiązuje użytkowników, którzy zobowiązani są do zapoznawania się z treścią warunków ogólnych przy każdym wejściu na Stronę.

6. Informacje dotyczące finansowania
Wszelkie informacje dotyczące finansowania, publikowane na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).. Zawarcie umowy zależy od potwierdzenia warunków przez Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce, ul.Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, NIP 107-00-01-324, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000216517 lub odpowiednio Stellantis Financial Services Polska sp. z o.o., ul.Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, NIP 525-22-11-130, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000021718.
Wszelkie propozycje produktów finansowych, przedstawiane z użyciem kalkulatorów, cenników itp. podlegają powyższym warunkom. Wniosek kredytowy w każdym przypadku wymaga indywidualnego zatwierdzenia przez Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce. Dane zawarte na Stronie nie stanowią oferty a rejestracja Użytkownika na Stronie nie może być uznana za złożenie wniosku kredytowego lub ofertę zawarcia umowy.

Wyłącznie zgoda w formie pisemnej, złożona na wniosku kredytowym i przedłożona w autoryzowanym punkcie Opel wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami potwierdzającymi tożsamość Użytkownika oraz zdolność kredytową mogą pozwolić Oddziałowi Banque PSA Finance S.A. w Polsce na decyzję w sprawie przyznania kredytu.

7. Informacje dotyczące systemu “Cookies
Strony zawierają system “cookies” ( pliki o niewielkich rozmiarach). Informujemy, że w trakcie wizyty na Stronie, cookies mogą zostać zainstalowane automatycznie na przeglądarce internetowej Użytkownika. Ma to na celu nadanie identyfikacji przeglądarce Użytkownika. Cookies rejestrują sposób, w jaki Użytkownik używa Internetu: czas odwiedzin Stron, odwiedzane strony, ich opuszczenie. Dzięki tym danym określamy, które elementy są ważne, dla ulepszenia serwisu internetowego. Cookies używane są wyłącznie w celu doskonalenia jakości naszych usług. Cookies nie zawierają i nie mogą w żadnym wypadku przetwarzać danych o charakterze osobowym. Użytkownik może dezaktywować wysyłkę cookies przez odpowiednie dokonanie ustawień własnej przeglądarki internetowej.